ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης – Πίνακας Κατάταξης προτάσεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 473/24.01.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου έξι (6) θέσεων της Ομάδας Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 της Πράξης «Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε κύριους τομείς της εκκλησιαστικής διοίκησης - Β φάση»  (MIS 5003934) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους).