Διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με MIS 5010814

Διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με MIS 5010814

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών θα διενεργήσει ηλεκτρονική κλήρωση στην εφαρμογή του  Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)  τη Δευτέρα 16-09-2019 και ώρα 11:00 π.μ, για τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με τα κατάλληλα προσόντα για τον διαγωνισμό: «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη Καθολικού Μετοχίου Αγίας Φιλοθέης στο Μαρούσι» με προϋπολογισμό 340.920,80 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, το οποίο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-20» με κωδικό ΟΠΣ 5010814.  

Συνημμένη η Απόφαση σύστασης της Επιτροπής Κληρώσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.