ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ: 85292.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ) ΥΕ1 MIS 5041834

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ: 85292.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ) ΥΕ1 MIS 5041834