Διοικητική και γεωχωρική τεκμηρίωση εκκλησιαστικών ακινήτων, στο υποσύστημα διαχείρισης εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας της Ι.Α.Α MIS 5070755

Διοικητική και γεωχωρική τεκμηρίωση εκκλησιαστικών ακινήτων, στο υποσύστημα διαχείρισης εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας της Ι.Α.Α MIS 5070755

Ο Διαγωνισμός έχει αναρτηθεί στην Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 107411.