Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΊΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Ι.Α.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ (αρ. 119 .ν 4412/16) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PLANET Α.Ε. (ΥΕ1- MIS 5029322)  (ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ από 12-7-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΙΑΑ (ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ ΑΠΟ 27-6-2018)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ)

 

ΠΡΑΞΗ «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς εκκλησιαστικής διοίκησης - Β΄ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5003934 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

 

 

 

 

 

Συνοπτική Περιγραφή Πράξης

Η Πράξη με τίτλο  «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – Β΄ΦΑΣΗ», η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 – 2020», έχει συνολικό Προϋπολογισμό 6.475.792,36€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, και αφορά την Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε καίριους τομείς της εκκλησιαστικής διοίκησης.

Η Πράξη καλύπτει τους εξής λειτουργικούς Τομείς:

1. Διαχείριση Οικονομικών Υπηρεσιών

2. Διαχείριση Διοικητικών Υπηρεσιών και ειδικότερα τους Υποτομείς:

2.1. Διαχείριση Ναών, Ιερέων και Προσωπικού

2.2. Διαχείριση Εκκλησιαστικών Συμβουλίων

2.3. Διαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας

2.4. Διαχείριση Γάμων και Διαζυγίων

3. Διαχείριση Τεχνικών Υπηρεσιών

4. Ηλεκτρονική Ναοδομία

5. Διαχείριση Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας  (Ακίνητα Ιεράς Αρχιεπισκοπής προς μίσθωση ή παραχώρηση)

Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν στοχευμένες ενέργειες προβολής και δημοσιότητας, προκειμένου να αναδειχθούν τα οφέλη της πράξης προς τους πολίτες, καθώς και συγκεκριμένες δράσεις/μελέτες, οι οποίες θα συμβάλλουν σημαντικά στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της συνολικής πράξης.

Η πράξη είχε ενταχθεί στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό MIS 372942 και τίτλο «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» και αποτελεί τμηματοποιημένο έργο που εκτελείται κατά φάσεις σε δύο προγραμματικές περιόδους (“phasing”).

Στο ΕΠ ΜΔΤ περιλαμβάνεται και συγχρηματοδοτείται η β’ φάση υλοποίησης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Δελτίο Διαχωρισμού και την τελική επικαιροποίηση του ΤΔΠ ( στο Ε.Π. Ψ.Σ. 2007-2013 με MIS 372942) στην οποία περιγράφεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Α’ φάσης υλοποίησης και περιλαμβάνει το Υποέργο 1 (πρώην Υποέργο 2) και το Υποέργο 2 (όπου μεταφέρθηκε τμήμα του πρώην Υποέργου 3 και συγκεκριμένα οι εργασίες της Φάσης 1 για την εκπόνηση του Π1, οι εργασίες της φάσης 2 για την εκπόνηση του Π11, οι εργασίες της Φάσης 3 για την εκπόνηση Π16,18,19 και όλες τις εργασίες της 4ης και 5ης Φάσης του έργου, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στη σχετική σύμβαση).

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της 1ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης εντάχθηκε το Υποέργο 3 (ιδίων μέσων) και το Υποέργο 4 για δράσεις δημοσιότητας. Ως εκ τούτου η Πράξη εμπεριέχει τα ακόλουθα κύρια συστατικά στοιχεία:

1. Υλοποίηση Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2. Ψηφιοποίηση και μετάπτωση εγγράφων στο νέο σύστημα

3. Δράσεις βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης

4. Δράσεις προβολής και δημοσιότητας

Χρονοδιάγραμμα

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της Πράξης είναι από την 20η Απριλίου 2015 μέχρι την 29η Μαρτίου 2019.

 

 

ΠΡΑΞΗ «ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003785 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

Συνοπτική περιγραφή Πράξης

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ πρωτ. 4888/20.12.2016 σχετική απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: ΩΞΟ87ΛΗ-ΒΜΟ) της Περιφέρειας Στερεάς, η Πράξη με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ», η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», έχει συνολικό Π/Υ 3.785.926,27€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά την ολοκλήρωση Β φάσης τμηματοποιημένου έργου – phasing (ΟΠΣ έργου Α φάσης 374902 – ΕΣΠΑ 2007-2013).

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία του Κέντρου Γεροντολογίας και Προνοιακής Υποστήριξης στο Δήλεσι Βοιωτίας συνολικής δυναμικότητας 64 κλινών. Σκοπός του Κέντρου θα είναι η παροχή βασικών προνοιακών υπηρεσιών όπως: φιλοξενίας, εστίασης, δημιουργικής απασχόλησης, εργοθεραπείας, ψυχολογικής υποστήριξης και προληπτικής ιατρικής ταυτόχρονα σε ηλικιωμένους και έχοντες ανάγκην συνανθρώπους μας που θα διαβιούν εντός (βασικό μοντέλο λειτουργίας) και εκτός του Κέντρου (μοντέλο ημερήσιας φροντίδας).
Το έργο θα υλοποιηθεί σε γήπεδο ιδιοκτησίας του Φορέα Λειτουργίας και περιλαμβάνει: τμήμα των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την ανέγερση κτιρίου για την στέγαση του κέντρου, όπως αυτές αναλυτικά αποτυπώνονται στο δελτίο διαχωρισμού φάσεων και αφορούν εργασίες από τον 7ο λογαριασμό έως και την ολοκλήρωση του έργου. Επιπλέον της κατασκευής θα γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου ιατρικού, ξενοδοχειακού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού.

Το Έργο έχει δημοπρατηθεί στο σύνολο του με ανοικτές διαδικασίες. Τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του Έργου και το αναλυτικό κόστος παρατίθενται στα τεχνικά έγγραφα (Τεχνικές Μελέτες και εγκεκριμένα Τεύχη Δημοπράτησης).

Ειδικότερα, η πράξη υλοποιείται μέσω τριών (3) Υποέργων ως εξής:

Υποέργο 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το υποέργο αποτελείται από δύο κύριες ομάδες εργασιών, i) Οικοδομικές Εργασίες και ii) Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν συνολικά είκοσι μία υποομάδες εργασιών. Στη β φάση – phasing εντάχθηκε τμήμα των εργασιών, οι οποίες αφορούν  από τον 7ο λογαριασμό έως την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Υποέργο 2: Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού

Αντικείμενο του Υποέργου είναι η προμήθεια του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού, προκειμένου να καταστεί εφικτή αφενός η παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής στους άμεσα ωφελούμενους, αφετέρου η έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (επιτόπου ή μέσω έγκαιρης διακομιδής σε μονάδα πρωτοβάθμιας περίθαλψης).

Υποέργο 3: Προμήθεια ξενοδοχειακού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού.

Αντικείμενο του Υποέργου είναι η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού φιλοξενίας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών φιλοξενίας, εστίασης, κλπ., της μονάδας.

Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της προτεινόμενης πράξης είναι:

  • Συμπλήρωση και Βελτίωση των Υποδομών Υγείας και των Κοινωνικών Υποδομών για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους των ευπαθών ομάδων της Περιφέρειας
  • Βελτίωση των όρων πρόσβασης των ευπαθών ομάδων σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες στο πλαίσιο ενός συνεκτικού περιφερειακού δικτύου ποιοτικών Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας

Κύρια Ομάδα Στόχου της προτεινόμενης πράξης είναι οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι ως προς την πλειονότητά τους δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κατάκοιτοι κλπ), ενώ επιπλέον το οικογενειακό περιβάλλον τους λόγω σοβαρών κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, ή προβλημάτων υγείας αδυνατεί να τα φιλοξενήσει.

Χρονοδιάγραμμα
Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της Πράξης είναι από την 1/1/2014 μέχρι την 30/6/2017.