Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Ακίνητα Ιεράς Αρχιεπισκοπής προς μίσθωση ή παραχώρηση

 

ΠΡΑΞΗ «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς εκκλησιαστικής διοίκησης - Β΄ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5003934 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

Συνοπτική Περιγραφή Πράξης

Η Πράξη με τίτλο  «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – Β΄ΦΑΣΗ», η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 – 2020», έχει συνολικό Προϋπολογισμό 6.336.964,02€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, και αφορά την Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε καίριους τομείς της εκκλησιαστικής διοίκησης.
Η Πράξη καλύπτει τους εξής λειτουργικούς Τομείς:
1. Διαχείριση Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Διαχείριση Διοικητικών Υπηρεσιών και ειδικότερα τους Υποτομείς:
o    2.1. Διαχείριση Ναών, Ιερέων και Προσωπικού
o    2.2. Διαχείριση Εκκλησιαστικών Συμβουλίων
o    2.3. Διαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας
o    2.4. Διαχείριση Γάμων και Διαζυγίων
3. Διαχείριση Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Ηλεκτρονική Ναοδομία
5. Διαχείριση Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας
Ειδικότερα, η πράξη υλοποιείται μέσω δύο (2) Υποέργων ως εξής:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 με τίτλο "Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΗΔ) και Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας (ΔΕΑΠ)", (ΥΠ. 2 MIS 372942) και αντικείμενο:
o    την ανάπτυξη και εγκατάσταση της κεντρικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των συνεργαζόμενων Ιερών Μητροπόλεων
o    την ανάπτυξη και υλοποίηση της Εφαρμογής ΔΕΑΠ (Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας), και
o    την ανάπτυξη εξειδικευμένων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 με τίτλο "Ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού και συναφείς υπηρεσίες", (ΥΠ.3 372942) και αντικείμενο:
o    την ψηφιοποίηση και προσωρινή ψηφιακή αρχειοθέτηση φακέλων Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας που αφορούν Σημαντικά Ακίνητα

Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη
Μέσω της Πράξης θα καταστεί εφικτό να βελτιωθεί:
o    το επίπεδο αξιοποίησης των πόρων, των δομών και των διαδικασιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και του συνόλου των συμμετεχόντων εκκλησιαστικών φορέων, και επακόλουθα
o    το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών των εκκλησιαστικών φορέων προς το κοινωνικό σύνολο

Χρονοδιάγραμμα
Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της Πράξης είναι από την 20η Απριλίου 2015 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017.