Ιερά Αγρυπνία για την εορτή του Αγ.Νικολάου του Πλανά

Ιερά Αγρυπνία για την εορτή του Αγ.Νικολάου του Πλανά

Στο Ι.Παρεκκλήσιο Αγ.Αποστόλων Κανάρη της Ενορίας Αγ.Γεωργίου Κυψέλης θα τελεσθεί Ι.Αγρυπνία επί τη εορτή του Αγ.Νικολάου του Πλανά, κατά την οποία θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα του Ι.Λειψάνου του Αγίου και ι.επιτραχήλιό του. Ώρα ενάρξεως: 8.00μ.μ. Όπως αναφέρει ο αείμνηστος λογοτέχνης Αλέξανδρος Μωραϊτίδης στο διήγημά του «Εις την Κυψέλην» («Με του βορηά τα κύματα»): Εκείνα τα χρόνια η Πρωτεύουσα εξετείνετο μέχρι των Χαυτείων. Πέραν ηπλούτο το Πολύγωνον, ή το Πεδίον του Άρεως με τον Ναόν των Ταξιαρχών, ένα πολύ μικρόν και πολύ πτωχικόν Εκκλησιδάκι. Και μετά τινα ερημικόν χείμαρρον ευρισκόμεθα εις την Κυψέλην, όπου η έπαυλις του δαφνοστεφούς Πυρπολυτού και ο Ναός του, οι Άγιοι Απόστολοι. Εκείνα τα χρόνια λέγων τις Κυψέλη, εννοούσεν έπαυλιν Κανάρη. Μέσα εις την ερημίαν μιά δροσερωτάτη πρασινοβολή, μία όασις τα μάλα ευάρεστος. Ολίγον παραπέρα από την Αγίαν Ζώνην, εκεί εις την άκραν των Πατησίων, μέσα εις τους κήπους και τους ανθώνας του τότε συνοικιζομένου δροσοβρέκτου Προαστείου. Πόσας φοράς ελειτουργήθην τας πρωϊας της Ανοίξεως, και πόσας φοράς ηγρύπνησα εις πανηγυρικήν αγρυπνίαν μεγάλης εορτής, ότε ένα καιρόν είχον καταδιωχθεί αι Αγρυπνίαι του Αγίου Ελισσαίου. Αλλά σήμερον ούτε αι ανθοφορούσαι πασχαλέαι τον σκιάζουσι πλέον τον εύμορφον και ιστορικόν ναϊσκον, ούτε τα βάϊα, ούτε οι θάμνοι των μύρτων υπάρχουν, ούτε τα άλλα οπωροφόρα δένδρα. Αλλά και τα δενδρολίβανα και οι κρίνοι οπού ανθοστοιχίαν όλην απετέλουν πρό της εισόδου του Ναού και περί αυτόν, με τας σκιεράς και δροσοβολούσας εκείνας αναδενδράδας, εξηφανίσθησαν όλα πλέον, και απέμεινε γυμνός έξωθεν ο Ναός, ως κατάδικος, να ψήνεται από τον ήλιον το θέρος και να λούεται από βροχάς τον χειμώνα. Αλλά και η όλη εως εκεί μετάβασις γίνεται δια μέσου οικοδομών και μεγάρων, εκταθείσης πολύ πέραν της πόλεως, ολόκληρος δε συνοικία εσχηματίσθη περί το ερημικόν άλλοτε εκκλησιδάκι, το οποίον απεκρύβη ενσφηνωθέν μέσα εις περιβόλους και μάνδρας.