Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου Οδού Μετσόβου Πολυγώνου Αθηνών

Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου Οδού Μετσόβου Πολυγώνου Αθηνών

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

Τὸ Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΟΔΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ) ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΑΘΗΝΩΝ προκηρύσσει δημόσιον πλειοδοτικόν διαγωνισμόν διά τὴν ἐκμίσθωσιν διαμερίσματος δι' ἐπαγγελματικὴν χρῆσιν ἐπὶ μίαν τριετίαν καὶ μὲ πρώτην προσφοράν τὸ χρηματικόν ποσόν τῶν 300,00 εὐρώ μηνιαίως.
Τὸ διαμέρισμα εὐρίσκεται εἰς Ἀθήνας, περιοχή "Μουσεῖον", Μπουμπουλίνας 50, εἶναι ἰσόγειο (ὑπερυψωμένο) καὶ ἐπιφανείας 78 τ.μ..
Ὁ Διαγωνισμός θὰ πραγματοποιηθεῖ εἰς τὸ Γραφεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τὴν Τρίτην 30 Ἰανουαρίου 2018 καὶ ἀπό ὥρας 11ης π.μ. ἕως 12ης μ.μ. Εἰς περίπτωσιν ἀγόνου διαγωνισμοῦ, θὰ ἐπαναληφθῇ τὴν Κυριακὴν 4 Φεβρουαρίου, εἰς τὸν αὐτὸν τόπον καὶ ὥραν.
Διὰ πᾶσαν πληροφορίαν καὶ διὰ τὴν λῆψιν τῆς Διακηρύξεως οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νὰ ἀπευθύνωνται εἰς τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καθ’ ἑκάστην ἀπό ὥρας 9:30 π.μ. ἕως 12:30 μ.μ.εἰς τὰ τηλ. 2108211037 & 2108231982.
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ