ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Εκ των υστέρων δημοσιότητα (ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/ 24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β’/3.3.2017) άρθρο 14)