Κατασκευή Ιερού Ναού Αγίου Ιερωνύμου στις Κατασκηνωσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Αυλώνα Αττικής

Κατασκευή Ιερού Ναού Αγίου Ιερωνύμου στις Κατασκηνωσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Αυλώνα Αττικής

 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

  Η ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία  για

την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενης αξίας  430.523,50 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24%),

κωδικός CPV: 45212360-7 Κατασκευαστικές εργασίες για θρησκευτικά κτίρια

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

Συνημμένα Αρχεία εδώ (Προσοχή! Προτεινόμενος περιηγητής Mozilla Firefox)

Ο Διαγωνισμός έχει αναρτηθεί στην Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 76199