Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού (Στέγη Γερόντων) ΥΕ1 MIS 5041834

Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού (Στέγη Γερόντων) ΥΕ1 MIS 5041834

Ο Διαγωνισμός έχει αναρτηθεί στην Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 85292.