Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού (Στέγη Γερόντων) ΥΕ2 MIS 5041834

Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού (Στέγη Γερόντων) ΥΕ2 MIS 5041834

Ο Διαγωνισμός έχει αναρτηθεί στην Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 94034