ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ)

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών προτίθεται να συνάψει μέχρι (6) Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 της Πράξης: «Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε κύριους τομείς της εκκλησιαστικής διοίκησης - Β φάση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003934 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι έως την 8η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ.