Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων - ΊΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Ι.Α.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων - ΊΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Ι.Α.Α.

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ι.Α.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» (MIS 5004190)που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους πρόκειται να συνάψει  έξι (06) συμβάσεων μίσθωσης έργου με αντικείμενο την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού επιμόρφωσης και πιστοποίησης. 

.