Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ (αρ. 119 .ν 4412/16) προς την εταιρεία Planet A.E. (ΥΕ1 – MIS 5069082)[ΑΝΕΝΕΡΓΗ]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ (αρ. 119 .ν 4412/16) προς την εταιρεία Planet A.E. (ΥΕ1 – MIS 5069082)[ΑΝΕΝΕΡΓΗ]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου, προς την εταιρεία Planet A.E., με υποβολή προσφοράς για την ανάθεση του έργου Τεχνικής βοήθειας (αρ. 119 .ν 4412/16) «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ωρίμανση των ψηφιακών δράσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (α φάση)», στο  πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069082 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»,  που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.