Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς την εταιρεία «PLAS Α.Ε.» βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Υποέργο 4 – MIS 5003934) [ΑΝΕΝΕΡΓΗ]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς την εταιρεία «PLAS Α.Ε.» βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Υποέργο 4 – MIS 5003934) [ΑΝΕΝΕΡΓΗ]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς την εταιρεία «PLAS ΑΝΩΜΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016), με υποβολή προσφοράς για την ανάθεση του έργου «Δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας» στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της Πράξης  «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς εκκλησιαστικής διοίκησης - Β΄ Φάση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003934, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»,  που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.