Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων ΙΑΑ (ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ ΑΠΟ 27-6-2018)

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων ΙΑΑ (ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ ΑΠΟ 27-6-2018)

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018 της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016)

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, διά της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2018, καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων να υποβάλουν εντός είκοσι ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στο πρωτόκολλο της ΙΑΑ (οδός Αγίας Φιλοθέης 21, 105 56, Αθήνα - Πλάκα), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π./πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου. Τα παραπάνω υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε στο email: tech.yp@iaath.gr.