Ίδρυμα «Μαρία Κόκκορη»

Ίδρυμα Περιθάλψεως Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή  Σύνδρομο Down «Μαρία Κόκκορη» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Νομική μορφή – επωνυμία

Το συσταθέν δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3801/2577/2005 απόφασης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 1590/2005) Εκκλησιαστικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Περιθάλψεως Ατόμων με νοητική υστέρηση ή  σύνδρομο Down», αποτελεί από της συστάσεώς του αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δυνάμει του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 590/77 σε συνδ. με την παρ. 5 εδ. β του άρθρου 68 του Ν. 4235/2014, εποπτευόμενο υπό της  Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Το κοινωφελές ίδρυμα,  με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN “ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ” ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «ΙΔΡΥΜΑ “ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ” ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» ή "ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ", δημιουργήθηκε εις εκπλήρωση δωρεάς της Μαρίας Ιωάννου Κόκκορη διά του υπ’ αριθμ. 8140/1999 δωρητηρίου συμβολαίου της, με τη μέριμνα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρού ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.

Σκοποί του Ιδρύματος

Σκοποί του Ιδρύματος είναι: α) η συνεχής και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους περίθαλψη, δηλαδή η φροντίδα και η φιλοξενία, ατόμων που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down, χωρίς ιδιαίτερα ψυχολογικά ή κινητικά προβλήματα, τα οποία αυτοεξυπηρετούνται στοιχειωδώς.

Το κύριο έργο του Ιδρύματος για την αποτελεσματική λειτουργία του αφορά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα εξής:

1) Ο σχεδιασμός αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων και αναγκών των ατόμων που φιλοξενούνται,

2) Ο ειδικός σχεδιασμός δράσεων και προγραμμάτων για εφαρμογή του επιτελικού σχεδίου του Ιδρύματος για την αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν άτομα που πάσχουν από νοητικές ασθένειες η διαταραχές,

3) Η διαχείριση και κατανομή όλων των διαθέσιμων ή προσδοκώμενων πόρων για την εξειδίκευση των δράσεων που θα προκύψουν

4) Η παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

5) Η αξιολόγηση όλων των δομών (είτε είναι σε λειτουργία, είτε πρόκειται να προστεθούν) και των φορέων υλοποίησης, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους

6) Η αξιοποίηση όλων των προσφερόμενων δομών

7) Η αναζήτηση και αξιοποίηση δράσεων και προγραμμάτων  από όπου και αν προέρχονται (Διεθνείς Οργανισμοί, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Κοινωφελή Ιδρύματα κλπ.)

8) Η εκπόνηση ειδικών και επιστημονικών  μελετών πού θα καταγράφουν προβλήματα και θα προκρίνουν λύσεις

9) Η παροχή τεχνογνωσίας για την άρτια οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων (π.χ. διαδικασίες προμηθειών κ.α.), με αξιοποίηση του κανονιστικού πλαισίου πού διέπει τα εκκλησιαστικά  η άλλα νομικά πρόσωπα για την εκτέλεση έργων και προμηθειών

10) Η κάθε ειδική αποστολή που θα του αναθέτει η εκάστοτε εποπτεύουσα αρχή.

β. Το Ίδρυμα δύναται να αναλαμβάνει είτε την δικαστική συμπαράσταση είτε την  δικαστική επιμέλεια ατόμων με νοητική υστέρηση κατόπιν αιτήσεως συγγενούς με αυτού προσώπου η αιτήσεως του ΔΣ του Ιδρύματος και απόφαση δικαστικής αρχής. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ υποχρεούται να προτείνει στο δικαστήριο τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου . Σε περίπτωση που η δικαστική αρχή απορρίψει την πρόταση του Δ.Σ. του Ιδρύματος ή δεν υπάρξει συμφωνία με το Ίδρυμα για τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου, τότε το Ίδρυμα δεν μπορεί να αναλάβει την δικαστική συμπαράσταση ή την δικαστική επιμέλεια του συγκεκριμένου ατόμου.

γ. Το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να ιδρύει Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), οικοτροφεία ή διαμερίσματα, με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, όπως αυτές περιγράφονται σήμερα στο ΦΕΚ Β’ 74/29.01.2007, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΜ ΜΕΑ), αλλά και άλλα κέντρα ημερήσιας φιλοξενίας ΑΜΕΑ και κάθε είδους παρεμφερείς ή σχετικές δράσεις και δομές.

δ. Το Ίδρυμα έχει ήδη δημιουργήσει δύο Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβιώσεως (Σ.Υ.Δ.) ως το ΦΕΚ 164/Β’/06-02-2012 ορίζει, στις οποίες και αποδίδει τον χαρακτηριστικό διακριτικό τίτλο «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβιώσεως Μαρία Κόκκορη». Παράλληλα με τις Σ.Υ.Δ. λειτουργούν ψυχοπαιδαγωγικές ομάδες των ενοίκων-ωφελουμένων, ώστε οι συνθήκες διαβίωσης να είναι ευχάριστες και δημιουργικές.

ε. Το Ίδρυμα λειτουργεί  δύο (2) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβιώσεως (Σ.Υ.Δ.) διαμερίσματα, ΦΕΚ 3683/Β΄/15-11-2016, στις οποίες και αποδίδει τον χαρακτηριστικό διακριτικό τίτλο «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβιώσεως «Το Ψαραύτειο». Παράλληλα με τις Σ.Υ.Δ. «Το Ψαραύτειο», μπορεί να λειτουργεί και τμήμα με ψυχοπαιδαγωγικές ομάδες και θα περιλαμβάνει, πλην των άλλων, και Τμήμα Εκπαίδευσης και απασχόλησης των ενοίκων ή και επισκεπτών, κατάλληλο για τις δυνατότητες τους, ώστε οι συνθήκες διαβίωσης να είναι ευχάριστες και δημιουργικές για τους ενοίκους και τούς επισκέπτες.

στ. Το Ίδρυμα  είναι εξοπλισμένο με τον αναγκαίο εξοπλισμό για τη συντήρηση, διαμονή, κίνηση και φροντίδα των ενοίκων-ωφελουμένων και  το αναγκαίο, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής, ειδικευμένο και ανειδίκευτο προσωπικό, όπως αυτά προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

ζ. Οι Σ.Υ.Δ. του Ιδρύματος «Μαρία Κόκκορη» αποτελούν ένα σύγχρονο πλαίσιο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες, ποιοτικές υπηρεσίες εξειδικευμένης επιστημονικής θεραπευτικής υποστήριξης σε άτομα με νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down. Λειτουργούν ως στέγες μακράς διαμονής – υποστηριζόμενης διαβίωσης (κλειστή μονάδα) 24ωρης φιλοξενίας, στις οποίες μπορεί να φιλοξενηθούν  άτομα με μέτρια έως βαριά νοητική υστέρηση (οφειλόμενη σε γενετικά ή περιβαλλοντικά αίτια ή και αυτισμό), μερικώς αυτοεξυπηρετούμενα ή δια βίου υποστηριζόμενα από το προσωπικό των Σ.Υ.Δ., από 12ετών και άνω , προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες παιδικής προστασίας. Οι Σ.Υ.Δ. του Ιδρύματος «Μαρία Κόκκορη» δύνανται να φιλοξενήσουν και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης της διεπιστημονικής ομάδας, λαμβανομένων υπόψη  και των κοινωνικών αναγκών των εκάστοτε περιπτώσεων.

η. Παράλληλα με τις Σ.Υ.Δ. λειτουργούν στο Ίδρυμα, ψυχοπαιδαγωγικές ομάδες κατά τις πρωινές ώρες (9.00 – 13.00), από Δευτέρα έως Παρασκευή. Για τις ψυχοπαιδαγωγικές ομάδες γίνονται δεκτά αυτοεξυπηρετούμενα άτομα 12 και άνω, αντίστοιχα κατόπιν αξιολόγησης της διεπιστημονικής ομάδας, στο πλαίσιο της παιδικής προστασίας. Ο αριθμός των ατόμων που γίνονται δεκτά στις ψυχοπαιδαγωγικές ομάδες κατά τις πρωινές ώρες, είναι στην διακριτική ευχέρεια της Διεύθυνσης και της Διεπιστημονικής Ομάδας.  Ο αριθμός των ενοίκων στις Σ.Υ.Δ. καθορίζεται με βάση τις άδειες λειτουργίας της κάθε μονάδας, οι οποίες εκδόθηκαν από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Περιφέρειας Αττικής (Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.3394ΦΕΚ Β 74/29.01.2007-10676/04.11.2011).

Πρόεδρος Δ.Σ.: Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος Β΄,

Αντιπρόεδρος: Αρχιμ. Βαρνάβας Θεοχάρης, Πρωτοσυγκέλλος Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Γραμματέας: Πανοσιολ. Αρχιμ. Δρ Νικόδημος Φαρμάκης,

Ταμίας: κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας,

Μέλος: κ. Ευάγγελος Καραγιαννοδήμας.

Διευθυντής: Πανοσιολ. Αρχιμ. Δρ Νικόδημος Φαρμάκης.

Προσωπικό:

1) Κοινωνική Λειτουργός-Προϊσταμένη Σ.Υ.Δ. «Μαρία Κόκκορη», κ. Αναστασία Κουτετή

2) Προϊσταμένη – Συντονίστρια Σ.Υ.Δ. «Ψαραύτειο», κ. Μαρία Μπαζώρα

3) Ειδικοί Παιδαγωγοί: Ευαγγελία Παπανικολάου και Παναγιώτης Τέλιος 4) Ψυχολόγος: Άρτεμις Σταθοπούλου 5) Νοσηλευτές: Γεωργία Τζανετή, Αναστασία Κατωπόδη, Διονύσιος Τσιλιμπερδής, Καλαθαρά Βασιλική 6) Επιμελητές: Μαριγώ Κιάμου, Νικολέττα Μαρκοπούλου, Νεκταρία Τσιλιγιάννη, Σταύρου Άρτα, Παπαϊωάννου Αικατερίνη, Μπαραδάκη Αργυρώ 7)Μαγείρισσες: Νικολέττα Γρηγοροπούλου, Νικολέττα Μυλωνοπούλου 8) Φύλακας: Στέργιος Ελευθεριάδης, Θωμάς Κυρτάτος 9) Λογιστής: Γεώργιος Στασινός 10) Γραμματέας: Κωνσταντίνα Φραγκούλη.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Αγαμέμνονος και Προμηθέως 28, Άνω Γλυφάδα, Τ. Κ. 16674. Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@kokkori.gr.  Ιστοσελίδα: www. kokkori.gr. Τηλ.: 210-9641782, Fax: 210-9641787.