Ίδρυμα ποιμαντικής επιμόρφωσης

To Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως αποτελεί αυτοτελές εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που συνεστήθη διά της από 05-05-2009 Αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και διέπεται υπό Κανονισμού δημοσιευθέντος στο Φ.Ε.Κ. 269/Β/25.2.2015. Με το άρθρο 30 του ν.4115/2013 εντάχθηκε στους φορείς Παροχής Διά Βίου Μάθησης του άρθρου 3 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α’ 163) και στους φορείς οι οποίοι παρέχουν Πιστοποιημένη Επιμόρφωση στον Δημόσιο Τομέα, αποτελώντας φορέα παροχής πιστοποιημένων υπηρεσιών σε θέματα ποιμαντικής επιμορφώσεως. Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος στοχεύουν: στην ποιμαντική, θεολογική και πρακτική κατάρτιση των υποψηφίων προς χειροτονία και του ιερατικού ζεύγους, την εν γένει επιμόρφωση των Κληρικών της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τη συνεχή ενημέρωσή τους για τις κοινωνικές, πολιτισμικές, τεχνολογικές, θρησκευτικές και πνευματικές εξελίξεις· την μελέτη, προώθηση και στήριξη της Ορθοδόξου Παραδόσεως και του Ελληνοχριστιανικού πολιτιστικού και πνευματικού πλούτου· τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων πρακτικής άσκησης, καθώς και ερευνητικών προγραμμάτων επί ποιμαντικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών και κοινωνικοπολιτικών θεμάτων· την προσφορά επιστημονικής εποπτείας και την υποστήριξη των στελεχών και των διαφόρων ποιμαντικών και διοικητικών δομών της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών· την εκπόνηση ή την εποπτεία και υποστήριξη ειδικών μελετών, σχετικών προς όλους τους προαναφερθέντες τομείς δραστηριοτήτων.

Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης  

Πολιτιστικό Κέντρο Ι.Α.Α. "Ρουφ"