Ίδρυμα ποιμαντικής επιμόρφωσης

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως, το οποίο αποτελεί ένα Επιμορφωτικό και Ερευνητικό Εκκλησιαστικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, συνεστήθη διά της από 5-5-2009 Αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και διέπεται υπό Κανονισμού, δημοσιευθέντος στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 269/25-02-2015, τ. Β΄. Aποτελεί Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Δομή παροχής πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων, κατά τα προβλεπόμενα υπό των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Π.Δ. 57/2007 (Α΄ 59). Η κατά τα ως άνω παρεχόμενη επιμόρφωσης των Κληρικών, των Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των φορέων του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 590/1977 (Α΄ 146), ἡ οποία παρέχεται από αυτό μοριοδοτείται, ως κριτήριο επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων εις τούς εν λόγω φορείς, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα υπό της περιπτώσεως ζζ΄ της παρ. 3 του άρθρου  85 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33) και ισχύει. Σκοπός του Ιδρύματος τυγχάνει η επιμόρφωση, κατάρτιση, διαμόρφωση, ποιμαντική εξειδίκευση και διά βίου εκπαίδευση των προς χειροτονία, και των εν ενεργείᾳ κληρικών, καθώς και των λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας.

Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης  

Πολιτιστικό Κέντρο Ι.Α.Α. "Ρουφ"