ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ

Α' Γάμος

α) Άγαμος

Δεν έχει τελεσθεί προηγουμένως ούτε Θρησκευτικός ούτε Πολιτικός Γάμος ούτε έχει συναφθεί Σύμφωνο Συμβίωσης.

β) Πολιτικός Γάμος με το ίδιο πρόσωπο

Έχει προηγηθεί μόνον Πολιτικός Γάμος με το ίδιο πρόσωπο (χωρίς να έχει τελεσθεί μετά από αυτόν άλλος Πολιτικός ή Θρησκευτικός ή να έχει συναφθεί Σύμφωνο Συμβίωσης) μετά τον οποίον θα τελεσθεί πρώτος θρησκευτικός.

Στην περίπτωση που έχει τελεσθεί προηγουμένως Πολιτικός Γάμος με το ίδιο πρόσωπο, θα προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως τελέσεως πολιτικού Γάμου ο οποίος ιερολογούμενος υπό της Εκκλησίας μεταξύ των ιδίων φυσικών προσώπων, ΔΕΝ θεωρείται νέος Γάμος και ΔΕΝ προσμετράται στο βαθμό του Γάμου (και ΔΕΝ απαιτείται η δημοσίευση σε εφημερίδα).

γ) Σύμφωνο Συμβίωσης με το ίδιο πρόσωπο

Έχει προηγηθεί η σύναψη Συμφώνου Συμβίωσης με το ίδιο πρόσωπο (χωρίς να έχει τελεσθεί άλλος Πολιτικός ή Θρησκευτικός Γάμος) μετά το οποίο θα τελεσθεί Πρώτος (Α΄) Θρησκευτικός Γάμος.

Στην περίπτωση που έχει υπογραφεί και τελεί εν ισχύι Σύμφωνο Συμβίωσης με το ίδιο πρόσωπο (χωρίς να έχει τελεσθεί Πολιτικός ή Θρησκευτικός Γάμος) θα προσκομίζεται επικυρωμένη η Συμβολαιογραφική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης. (Ιερολογούμενος ο Γάμος υπό της Εκκλησίας, μεταξύ των ιδίων φυσικών προσώπων, θεωρείται Πρώτος, αφού το Σύμφωνο Συμβίωσης δεν λογίζεται ως Γάμος).

δ) Έχει λυθεί το Σύμφωνο Συμβίωσης και θα τελεσθεί θρησκευτικός Γάμος

Έχει προηγηθεί η σύναψη Συμφώνου Συμβίωσης το οποίο εν συνεχεία λύθηκε (χωρίς να έχει τελεσθεί άλλος Πολιτικός ή Θρησκευτικός Γάμος) μετά το οποίο θα τελεσθεί Πρώτος (Α΄) Θρησκευτικός Γάμος.

Στην περίπτωση αυτή επισυνάπτεται η Συμβολαιογραφική Πράξη που λύνει το Σύμφωνο Συμβίωσης.

Β' Γάμος

α) Εκ Διαζεύξεως

Έχει προηγηθεί Γάμος (πολιτικός η θρησκευτικός), ο οποίος έχει λυθεί, και ο/η μελλόνυμφος επιθυμεί να τελέσει Β  θρησκευτικό Γάμο, χωρίς να έχει τελέσει άλλο πολιτικό Γάμο η να έχει συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης. Εάν ο Γάμος που λύθηκε ήταν θρησκευτικός, στην Υπεύθυνη Δήλωση επισυνάπτεται εν πρωτοτύπω Διαζευκτήριο της Ιεράς Μητροπόλεως/Αρχιεπισκοπής. (Προσοχή! Πρέπει να φέρει την ένδειξη ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ.). Εάν πρόκειται περί λυθέντος πολιτικού Γάμου, στην Υπεύθυνη Δήλωση επισυνάπτεται η Ληξιαρχική Πράξη Λύσης Γάμου.

β) Εκ Χηρείας

Ο/Η μελλόνυμφος διατελεί σε χηρεία και επιθυμεί να έλθει σε Β  θρησκευτικό Γάμο, χωρίς να έχει τελέσει πολιτικό Γάμο η να έχει συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης. Στην περίπτωση σύναψης Γάμου εκ χηρείας, επισυνάπτεται η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου και η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου η το Πιστοποιητικό τελεσθέντος Γάμου από την οικεία Μητρόπολη, δια των οποίων πιστοποιείται ότι ο/η μελλόνυμφος τελεί εν χηρεία:

γ) Διαζύγιο, τέλεση πολιτικού Γάμου, μετά τον οποίο θα τελεσθεί Θρησκευτικός με το ίδιο πρόσωπο

Έχει προηγηθεί Γάμος, ο οποίος έχει λυθεί και εν συνεχεία τελέσθηκε Πολιτικός Γάμος με έτερο πρόσωπο, μετά τον οποίο θα τελεσθεί και Θρησκευτικός. Επισυνάπτεται επικυρωμένο αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως της τελέσεως πολιτικού Γάμου με το ίδιο πρόσωπο.

δ) Διαζύγιο, μετά το οποίο θα τελεσθεί θρησκευτικός Γάμος, με πρόσωπο με το οποίο έχει συναφθεί Σύμφωνο Συμβίωσης

Έχει προηγηθεί Θρησκευτικός η Πολιτικός Γάμος, ο οποίος έχει λυθεί και ο/η μελλόνυμφος επιθυμεί να τελέσει Θρησκευτικό Γάμο με πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης. Στην Υπεύθυνη Δήλωση επισυνάπτεται εν πρωτοτύπω η Συμβολαιογραφική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης.

Γ' Γάμος

α) Εκ Διαζεύξεως

Έχουν προηγηθεί δύο ήδη Γάμοι (πολιτικοί η θρησκευτικοί), οι οποίοι έχουν λυθεί, και ο/η μελλόνυμφος επιθυμεί να τελέσει Γ  θρησκευτικό Γάμο, χωρίς να έχει τελέσει άλλο πολιτικό Γάμο η να έχει συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης. Εάν ο τελευταίος Γάμος που λύθηκε ήταν θρησκευτικός, στην Υπεύθυνη Δήλωση επισυνάπτεται εν πρωτοτύπω Διαζευκτήριο της Ιεράς Μητροπόλεως/Αρχιεπισκοπής. (Προσοχή! Πρέπει να φέρει την ένδειξη ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ.). Εάν πρόκειται περί λυθέντος πολιτικού Γάμου, στην Υπεύθυνη Δήλωση επισυνάπτεται η Ληξιαρχική Πράξη Λύσης Γάμου.

β) Εκ Χηρείας

Ο/Η μελλόνυμφος διατελεί σε χηρεία μετά τον Δεύτερο (Β ) Γάμο του/της και επιθυμεί να έλθει σε Γ  θρησκευτικό Γάμο, χωρίς να έχει τελέσει πολιτικό Γάμο η να έχει συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης. Στην περίπτωση σύναψης Γάμου εκ χηρείας, επισυνάπτεται η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου και η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου η το Πιστοποιητικό τελεσθέντος Γάμου από την οικεία Μητρόπολη, δια των οποίων πιστοποιείται ότι ο/η μελλόνυμφος τελεί εν χηρεία:

γ) Δύο λυθέντες Γάμοι, τέλεση Τρίτου (Γ΄ ) Πολιτικού Γάμου, μετά τον οποίο θα τελεσθεί Θρησκευτικός με το ίδιο πρόσωπο.

Έχουν λυθεί δύο προηγηθέντες Γάμοι και εν συνεχεία τελέσθηκε Πολιτικός Γάμος με έτερο πρόσωπο, μετά τον οποίο θα τελεσθεί και Θρησκευτικός με αυτό. Επισυνάπτεται επικυρωμένο αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως της τελέσεως πολιτικού Γάμου με το ίδιο πρόσωπο.

δ) Δύο λυθέντες Γάμοι, μετά τους οποίους θα τελεσθεί Τρίτος (Γ΄ ) θρησκευτικός Γάμος, με πρόσωπο με το οποίο έχει συναφθεί Σύμφωνο Συμβίωσης.

Έχουν προηγηθεί δύο (Θρησκευτικοί η Πολιτικοί) Γάμοι, οι οποίοι έχουν λυθεί και ο/η μελλόνυμφος επιθυμεί να τελέσει Θρησκευτικό Γάμο με πρόσωπο, με το οποίο έχει συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης. Στην Υπεύθυνη Δήλωση επισυνάπτεται εν πρωτοτύπω η Συμβολαιογραφική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης.

Σημειώσεις
 1. Στο βαθμό των Γάμων, βάσει της υπ ἀριθμ. 2320/1982 Συνοδικής Εγκυκλίου, θα πρέπει να προσμετρώνται άπαντες οι τελεσθέντες προηγουμένως και νομίμως λυθέντες Γάμοι, είτε πολιτικοί είτε οποιουδήποτε άλλου δόγματος.Σε περίπτωση ανασύστασης Γάμου, ο Βαθμός δεν προσμετράται. Επίσης, σε περίπτωση που τελεσθείς Γάμος έχει ακυρωθεί, αυτός επίσης δεν προσμετράται στο Βαθμός του Γάμου.
 2. Η επισυναπτόμενη στο Πιστοποιητικό Αγαμίας Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8, Ν. 1599/1986, την οποία θα πρέπει να υπογράφει αυτοπροσώπως και ενώπιον του Ιερέα ο αναφερόμενος/η αναφερομένη στο Πιστοποιητικό Αγαμίας μελλόνυμφος, θα απευθύνεται προς τον Εφημέριο του Ι. Ναού (τάδε), ο οποίος πιστοποιεί την αγαμία του αιτούντος, και όχι απρόσωπα προς τον Ιερό Ναό.
 3. Για όσους αιτούνται πιστοποιητικόν αγαμίας, και οι οποίοι για διαφόρους λόγους διαμένουν στο εξωτερικό, αυτό θα εκδίδεται αφού προσκομίζεται η Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8, Ν. 1599/1986 με το ανωτέρω περιεχόμενο, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο, θεωρημένου του γνησίου της υπογραφής του από το αρμόδιο Προξενείο η πρεσβεία η οποιαδήποτε άλλη επίσημη Αρχή της διαμονής του στο εξωτερικό.
 4. Για όσους αιτούνται πιστοποιητικόν αγαμίας για να τελέσουν Γάμο στην Ελλάδα, και οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό πέραν της τριετίας, μπορούν να το λάβουν από την εκεί Ορθόδοξη Εκκλησία, και εν συνεχεία να επικυρωθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 5. Επιπλέον, σύμφωνα με την κατά την 28/11/2001 συνεδρία του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

 α) Όσες μελλόνυμφες επιθυμούν την τέλεση του Ιερού Μυστηρίου του Γαμου σε Ιερό Ναο των ομόρων Ι. Μητροπόλεων (ήτοι: Γλυφάδας, Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως, Καισαριανής Βυρωνος και Υμηττού, Κηφισίας Ωρωπού και Αμαρουσίου, Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Νικαίας, Νεας Ιωνίας και Φιλαδελφείας, Νεας Σμύρνης, Πειραιώς, Περιστερίου), θα καταβάλλουν στον Ιερό Ναο της ενορίας της μελλονύμφου το ποσό των τριάντα (30,00) Ευρώ και θα χορηγείται διπλότυπο αποδείξεως, ως δικαιώματα του Ιερού Ναού και του προσωπικού του.

 β) Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού αγαμίας για τις λοιπές Ι. Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και του εξωτερικού, δεν θα καταβάλλεται χρηματικό ποσό, για δικαιώματα του Ι. Ναού και του προσωπικού του.

 1. Κατά την επικύρωση των Πιστοποιητικών Αγαμίας στην Ιερά Αρχιεπισκοπή για την τέλεση Γάμου σε άλλη Ι. Μητρόπολη, θα καταβάλλεται το ποσό του 1 ευρώ στο Γραφείο Γάμων, ενώ για τις μελλόνυμφες που επιθυμούν την τέλεση του Ιερού Μυστηρίου του Γαμου σε Ιερό Ναο των ομόρων Ι. Μητροπόλεων θα υπάρχει επιβάρυνση επιπλέον 1,5 ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

Για την έκδοση των Δικαιολογητικών της Αδείας Γάμου, ως προς το κανονικό και νομικό μέρος της, απαιτούνται τα κάτωθι, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. Κατόπιν της συλλογής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, επισκεφτείτε το σύνδεσμο Άδεια Γάμου για την ηλεκτρονική έκδοση της Αδείας Γάμου ή επικοινωνήστε με τον Ι. Ναό όπου θα τελεστεί το Ι. Μυστήριο. 

Τα έγγραφα αυτά επιμελείται και υπογράφει υπεύθυνα ο Εφημέριος, αφού πρώτα ελέγξει τη γνησιότητα των στοιχείων του φακέλου, δηλαδή την ταυτοπροσωπία των μελλονύμφων (των κηδεμόνων σε περίπτωση  ανηλίκων) και των μαρτύρων, προκειμένου να βεβαιωθεί το άσχετο της συγγενείας των μελλονύμφων οι οποίοι και θα υπογράφουν  απαραιτήτως ενώπιόν του.

Στην συνέχεια ο φάκελλος των διακιολογητικών υποβάλλεται από τους μελλονύμφους στην Ιερά Αρχιεπισκοπή για θεώρηση. Δύο εκ των δικαιολογητικών επιστρέφονται στον Ι. Ναό για την τέλεση του Ι. Μυστηρίου.

- Μεταξύ Ορθοδόξων Χριστιανών, Ελλήνων πολιτών

1. Πιστοποιητικό Αγαμίας.

2. Αναγγελία – Δημοσίευση του Γάμου σε Εφημερίδα.

Δημοσιεύεται η αναγγελία του Γάμου σε μία οποιαδήποτε εφημερίδα στα ελληνικά. Δεν απαιτείται η ακριβής ημερομηνία του Γάμου, ωστόσο η δημοσίευση δεν πρέπει να γίνει σε διάστημα νωρίτερα από 3 μήνες ή μικρότερο των 15 ημερών πριν την ημερομηνία του Γάμου. Στην αναγγελία πρέπει να αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των μελλονύμφων, τα ονοματεπώνυμα των γονέων (οπωσδήποτε το γένος της μητέρας), καθώς και η περιοχή όπου θα τελεστεί το Ι. Μυστήριο. Για την σύνταξη της αδείας Γάμου απαιτείται η προσκόμιση ολόκληρου του φύλλου της εφημερίδας. (Σε περίπτωση που έχει τελεσθεί Πολιτικός Γάμος μεταξύ των ιδίων προσώπων, δεν απαιτείται η δημοσίευση σε Εφημερίδα).

3. Παράβολο Χαρτοσήμου (των 15 ευρώ) για Γάμο.

Για την έκδοση Παραβόλου οι μελλόνυμφοι μπορούν να απευθυνθούν σε οποιαδήποτε ΔΟΥ.

- Μεταξύ Ορθοδόξων Χριστιανών, ημεδαπού και αλλοδαπού

1. Πιστοποιητικό Αγαμίας.

2. Αναγγελία – Δημοσίευση του Γάμου σε Εφημερίδα.

 Δημοσιεύεται η αναγγελία του Γάμου σε μία οποιαδήποτε εφημερίδα στα ελληνικά. Δεν απαιτείται η ακριβής ημερομηνία του Γάμου, ωστόσο η δημοσίευση δεν πρέπει να γίνει σε διάστημα νωρίτερα από 3 μήνες ή μικρότερο των 15 ημερών πριν την ημερομηνία του Γάμου. Στην αναγγελία πρέπει να αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των μελλονύμφων, τα ονοματεπώνυμα των γονέων (οπωσδήποτε το γένος της μητέρας), καθώς και η περιοχή όπου θα τελεστεί το Ι. Μυστήριο. Για την σύνταξη της αδείας Γάμου απαιτείται η προσκόμιση ολόκληρου του φύλλου της εφημερίδας. (Σε περίπτωση που έχει τελεσθεί Πολιτικός Γάμος μεταξύ των ιδίων προσώπων, δεν απαιτείται η δημοσίευση σε Εφημερίδα).

3. Παράβολο Χαρτοσήμου (των 15 ευρώ) για Γάμο.

Για την έκδοση Παραβόλου οι μελλόνυμφοι μπορούν να απευθυνθούν σε οποιαδήποτε ΔΟΥ.

4. Κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 1975/1991 απαιτείται ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ή VISA ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο αλλοδαπός ευρίσκεται νομίμως στην Ελλάδα. (ΔΕΝ απαιτείται για κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

5. Εάν ο αλλοδαπός τυγχάνει διαζευγμένος ή εκ χηρείας, θα πρέπει να προσκομίσει επίσημο έγγραφο από το οποίο θα πιστοποιείται αυτό το γεγονός, π.χ. διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση λύσεως του τελεσθέντος Γάμου και στην περίπτωση της χηρείας, η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.

6. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως του Αλλοδαπού μελλονύμφου και Πιστοποιητικό Αγαμίας αυτού, όπου θα δηλώνεται και το άσχετο της συγγενείας και τα δύο από την Εκκλησία του τόπου καταγωγής του, (μετεφρασμένα επισήμως) επικυρωμένα και τα δύο από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

7. Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των (ετεροδόξων ή  ομοδόξων) αλλοδαπών θα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα από το Μεταφραστικό Γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών ή από άλλη επίσημη μεταφραστική αρχή (π.χ. ορκωτοί μεταφραστές). Τα πολιτειακά έγγραφα για χώρες εκτός Ε.Ε. χρειάζονται σφραγίδα Χάγης (Apostille).

- Μικτοί Γάμοι

Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία απαγορεύει την ιερολογία του Γάμου με αλλόδοξο, με ανατολικών θρησκειών και με άθρησκο. «Κατ  οἰκονομίαν» και εμπνεόμενη άπό πνεύμαεπιείκειας, επέτρεψε την σύναψη μικτών Γάμων, δηλ. Γάμων μεταξύ μελών της Ορθοδόξου Εκκλησίας με ετεροδόξους χριστιανούς, οι οποίοι όμως έχουν τριαδικό βάπτισμα, όπως λ.χ. μετά των Ρωμαιοκαθολικών, των Διαμαρτυρομένων, Λουθηρανών, Καλβινιστών, Αγγλικανών και άλλων αποσχισθέντων εκ των ΡωμαιοΚαθολικών, όπως Μεθοδιστών, Βαπτιστών, Ευαγγελιστών, Πρεσβυτεριανών αλλά και μετά των διαφόρων Αντιχαλκηδονίων, Μονοφυσιτικών, όπως του Αιθιοπικού, του Αρμενικού, του Ιακωβιτικού, του Κοπτικού δόγματος.

ΔΕΝ δύναται να συναφθεί έγκυρος Γάμος ορθοδόξου με ετερόδοξο, ο οποίος δεν έχει τριαδικό βάπτισμα και ανήκει σε:

 1. i) Χριστιανικές ομάδες, οι οποίες κατ ἐπίφασιν φέρονται ως «Εκκλησίες», μερικές εκ των οποίων είναι: Αγαπινισμός, Αδελφοί ελευθέρου πνεύματος, Αντβεντισταί της ζ ἡμέρας, Βοημοί Αδελφοί, Εκκλησία του Θεού της Πεντικοστής, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, Τα παιδιά του Μω, Αποστολική  Εκκλησία της Πεντηκοστής, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής.
 2. ii) Αντιτριαδικές πεντηκοστιανές ομάδες όπως: Κοινωνία Μαθητών του Χριστού, Ανανεωμένοι Χριστιανοί, και άλλοι.

iii) Υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις: Ευαγγελική Αδελφότης η Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική Αδελφότης, και άλλες πολλές με διάφορες ονομασίες και παραλλαγές.

Για την τέλεση μικτού Γάμου απαιτείται:

 1. i) πιστοποιητικό βαπτίσεως του/της μελλονύμφου επικυρωμένο από την (ελληνική) θρησκευτική αρχή του δόγματός του,
 2. ii) βεβαίωση στην οποία πιστοποιείται η αγαμία, είτε από την θρησκευτική αρχή του δόγματός του, και

iii) Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8, Ν. 1599/1986, την οποία θα υπογράφει το ετερόδοξο μέλος και θα απευθύνεται προς τον εφημέριο, και θα δηλώνεται ότι: «τα τέκνα που θα γεννηθούν από τον Γάμο μετά του/της … θα βαπτισθούν και θα ανατραφούν κατά το Ανατολικό Ορθόδοξο Δόγμα».

 1. iv) Εάν υπάρχει διαζευκτήριο απαιτείται: i) για προηγηθέντα θρησκευτικό Γάμο, εκκλησιαστικό διαζευκτήριο, ii) για προηγηθέντα πολιτικό Γάμο, ληξιαρχική πράξη ενημερωμένη με το διαζύγιο.

v) Εάν έχει προηγηθεί Γάμος που λύθηκε με θάνατο, απαιτούνται Ληξιαρχική Πράξη Γάμου και Θανάτου.

ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥ

1. Πιστοποιητικό Αγαμίας.

2. Αναγγελία – Δημοσίευση του Γάμου σε Εφημερίδα.

Δημοσιεύεται η αναγγελία του Γάμου σε μία οποιαδήποτε εφημερίδα στα ελληνικά. Δεν απαιτείται η ακριβής ημερομηνία του Γάμου, ωστόσο η δημοσίευση δεν πρέπει να γίνει σε διάστημα νωρίτερα από 3 μήνες η μικρότερο των 15 ημερών πριν την ημερομηνία του Γάμου. Στην αναγγελία πρέπει να αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των μελλονύμφων, τα ονοματεπώνυμα των γονέων (οπωσδήποτε το γένος της μητέρας), καθώς και η περιοχή όπου θα τελεστεί το Ι. Μυστήριο. Για την σύνταξη της αδείας Γάμου απαιτείται η προσκόμιση ολόκληρου του φύλλου της εφημερίδας. (Σε περίπτωση που έχει τελεσθεί Πολιτικός Γάμος μεταξύ των ιδίων προσώπων, δεν απαιτείται η δημοσίευση σε Εφημερίδα).

3. Παράβολο Χαρτοσήμου (των 15 ευρώ) για Γάμο.

Για την έκδοση Παραβόλου οι μελλόνυμφοι μπορούν να απευθυνθούν σε οποιαδήποτε ΔΟΥ.

4. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως του ετερόδοξου μελλονύμφου από την (ελληνική) θρησκευτική αρχή του δόγματός του. Αν πρόκειται περί Ρωμαιοκαθολικού, το Πιστοποιητικό πρέπει να είναι θεωρημένο από την οικεία εκκλησιαστική Αρχή (ο εκδότης του Πιστοποιητικού μπορεί να ενημερώσει τον μελλόνυμφο για το πού μπορεί να γίνει η θεώρηση).

ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ, ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥ.

1. Πιστοποιητικό Αγαμίας (για τον Έλληνα πολίτη).

2. Αναγγελία – Δημοσίευση του Γάμου σε Εφημερίδα.

Δημοσιεύεται η αναγγελία του Γάμου σε μία οποιαδήποτε εφημερίδα στα ελληνικά. Δεν απαιτείται η ακριβής ημερομηνία του Γάμου, ωστόσο η δημοσίευση δεν πρέπει να γίνει σε διάστημα νωρίτερα από 3 μήνες η μικρότερο των 15 ημερών πριν την ημερομηνία του Γάμου. Στην αναγγελία πρέπει να αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των μελλονύμφων, τα ονοματεπώνυμα των γονέων (οπωσδήποτε το γένος της μητέρας), καθώς και η περιοχή όπου θα τελεστεί το Ι. Μυστήριο. Για την σύνταξη της αδείας Γάμου απαιτείται η προσκόμιση ολόκληρου του φύλλου της εφημερίδας. (Σε περίπτωση που έχει τελεσθεί Πολιτικός Γάμος μεταξύ των ιδίων προσώπων, δεν απαιτείται η δημοσίευση σε Εφημερίδα).

3. Παράβολο Χαρτοσήμου (των 15 ευρώ) για Γάμο.

Για την έκδοση Παραβόλου οι μελλόνυμφοι μπορούν να απευθυνθούν σε οποιαδήποτε ΔΟΥ.

Εάν ο αλλοδαπός είναι ορθόδοξος, απαιτούνται επιπλέον:

1. Κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 1975/1991 απαιτείται ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ή VISA ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο αλλοδαπός ευρίσκεται νομίμως στην Ελλάδα. (ΔΕΝ απαιτείται για κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

2. Εάν ο αλλοδαπός τυγχάνει διαζευγμένος η εκ χηρείας, θα πρέπει να προσκομίσει επίσημο έγγραφο, από το οποίο θα πιστοποιείται αυτό το γεγονός, π.χ. διαζευκτήριο η δικαστική απόφαση λύσεως του τελεσθέντος Γάμου και στηνπερίπτωση της χηρείας η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.

3. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως του Αλλοδαπού μελλονύμφου και Πιστοποιητικό Αγαμίας αυτού, όπου θα δηλώνεται και το άσχετο της συγγενείας, και τα δύο από την Εκκλησία του τόπου καταγωγής του, (μετεφρασμένα επισήμως) επικυρωμένα και τα δύο από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

4. Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των (ετεροδόξων η  ομοδόξων) αλλοδαπών θα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα από το Μεταφραστικό Γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών η από άλλη επίσημη μεταφραστική αρχή (π.χ. ορκωτοί μεταφραστές). Τα πολιτειακά έγγραφα για χώρες εκτός Ε.Ε. χρειάζονται σφραγίδα Χάγης (Apostille).

Εάν ο αλλοδαπός είναι ετερόδοξος, απαιτούνται επιπλέον:

1. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως του ετερόδοξου μελλονύμφου από την (ελληνική) θρησκευτική αρχή του δόγματός του. Αν πρόκειται περί Ρωμαιοκαθολικού, το Πιστοποιητικό πρέπει να είναι θεωρημένο από την οικεία εκκλησιαστική Αρχή (ο εκδότης του Πιστοποιητικού μπορεί να ενημερώσει τον μελλόνυμφο για το πού μπορεί να γίνει η θεώρηση).

2. Κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 1975/1991 απαιτείται ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ή VISA ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο αλλοδαπός ευρίσκεται νομίμως στην Ελλάδα. (ΔΕΝ απαιτείται για κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

3. Εάν ο αλλοδαπός τυγχάνει διαζευγμένος η εκ χηρείας, θα πρέπει να προσκομίσει επίσημο έγγραφο, από το οποίο θα πιστοποιείται αυτό το γεγονός, π.χ. διαζευκτήριο η δικαστική απόφαση λύσεως του τελεσθέντος Γάμου και στην περίπτωση της χηρείας η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.

4. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως του Αλλοδαπού μελλονύμφου και Πιστοποιητικό Αγαμίας αυτού, όπου θα δηλώνεται και το άσχετο της συγγενείας, και τα δύο από την Εκκλησία του τόπου καταγωγής του, (μετεφρασμένα επισήμως)επικυρωμένα και τα δύο από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

5. Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των ετεροδόξων / ομοδόξων αλλοδαπών, θα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα από το Μεταφραστικό Γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών η από άλλη επίσημη μεταφραστική αρχή (π.χ. ορκωτοί μεταφραστές). Τα πολιτειακά έγγραφα για χώρες εκτός Ε.Ε. χρειάζονται σφραγίδα Χάγης (Apostille).


Αναλυτικά τα Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας γάμου έχουν ως εξής:

1. Πιστοποιητικό Αγαμίας (Τύπου Β΄)

Το Πιστοποιητικό Aγαμίας (και η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση) εκδίδονται ξεχωριστά για καθέναν από τους δύο μελλονύμφους. Είναι το πρώτο βήμα για να προχωρήσετε στην έκδοση αδείας γάμου. Αποδεικνύει ότι ο μελλόνυμφος/η είναι άγαμος/η, καθώς και ότι δεν έχει καμία συγγένεια με τον μέλλοντα/ουσα σύζυγο. Εκδίδεται ξεχωριστά για καθέναν από τους δύο μελλονύμφους από την Ενορία όπου διαμένει τα τελευταία 3 χρόνια. Εάν ο/η μελλόνυμφος δεν γεννήθηκε στην Αθήνα και διαμένει στην Ενορία για διάστημα κάτω των 3 ετών, αυτός/η θα προσκομίζει Πιστοποιητικό Αγαμίας από την Ενορία της καταγωγής του/της.

Το άσχετον της συγγενείας των μελλονύμφων πιστοποιεί ο εφημέριος, στηριζόμενος στην ενυπόγραφη δήλωση δύο μαρτύρων οι οποίοι υπογράφουν ενώπιόν του στο εκδιδόμενο Πιστοποιητικό Αγαμίας και δύνανται να είναι δύο συγγενείς ή, ελλείψει τούτων, δύο οικογενειακοί φίλοι οι οποίοι βεβαιούν την αγαμία.

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Αγαμίας απαιτείται:

 1. Φυσική παρουσία των μελλονύμφων και των μαρτύρων με τις ταυτότητές τους στον Ιερό Ναό.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως του/της μελλονύμφου.
 3. Βεβαίωση Βαπτίσεως (εάν η Βάπτιση έχει τελεσθεί σε Ναό άλλης Ιεράς Μητροπόλεως, η Βεβαίωση πρέπει να φέρει την θεώρηση της οικείας Ι. Μητροπόλεως και αυτό για να αποφευχθεί η περίπτωση που κάποιος έχει βαπτιστεί σε Παλαιοημερολογητικές Παρατάξεις). Σε περίπτωση που προσκομισθεί Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Βαπτίσεως Ορθοδόξου Εκκλησίας του εξωτερικού, αυτό πρέπει να φέρει θεώρηση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Επειδή στο εξωτερικό δεν βαθμολογούν (Α-Β-Γ) τους Γάμους, εάν προσκομισθεί διαζύγιο εξωτερικού, απαιτείται και Υπεύθυνη Δήλωση του μελλονύμφου περί του Βαθμού του επικειμένου Γάμου του. Όλα αυτά τα έγγραφα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Χάγης (Apostille).

Στο εκδιδόμενο Πιστοποιητικό Αγαμίας η έννοια «Άγαμος» πρέπει να προσδιορίζει και το βαθμό του Γάμου στον οποίο πρόκειται να έλθουν οι μελλόνυμφοι. Στην Υπεύθυνη Δήλωση οι μελλόνυμφοι υποβάλλουν συγκεκριμένο κείμενο (του οποίου υπάρχει έτοιμη φόρμα στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών).

2. Πιστοποιητικό Διαζευκτηρίου

1) Στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, το Διαζευκτήριο πρέπει να αναγράφει την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ» και να προσδιορίζει και τον βαθμό αυτού.

2) Στην περίπτωση πολιτικού Γάμου που έχει λυθεί, προκειμένου για την τέλεση θρησκευτικού Γάμου, υποβάλλεται η Ληξιαρχική Πράξη του πολιτικού Γάμου με την ένδειξη της λύσεως αυτού.

3) Σε περίπτωση που το Διαζευκτήριο κατατέθηκε για την τέλεση πολιτικού Γάμου, ζητείται έγγραφη βεβαίωση από το Ληξιαρχείο όπου ετελέσθη ο πολιτικός Γάμος, στην οποία θα αναγράφεται ότι αυτό παρακρατήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Ληξιαρχείου ως δικαιολογητικό για την τέλεση του πολιτικού Γάμου ή κατατίθεται φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, επικυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Ληξιαρχείου.

4) Στις περιπτώσεις που τελείται Γάμος μικτός (ορθοδόξου - ετεροδόξου) ή με αλλοδαπό ορθόδοξο, ο οποίος/η οποία τυγχάνει διαζευγμένος/η ή  εκ χηρείας, θα προσκομίζεται – ανάλογα με την περίπτωση – διαζευκτήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο δημοσίας αρχής, από το οποίο θα πιστοποιείται το γεγονός της διαζεύξεως ή της χηρείας.

3. Διαπίστευση Χηρείας

Για τις περιπτώσεις όσων πρόκειται να έλθουν σε Δεύτερο (Β΄) ή Τρίτο (Γ΄) Γάμο εκ χηρείας, εκτός από την επικυρωμένη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου από την οποία πιστοποιείται η χηρεία, θα επισυνάπτονται:

α) Πιστοποιητικό της Ληξιαρχικής Πράξης του τελεσθέντος Γάμου.

β) Η ανάλογη Υπεύθυνη Δήλωση.

Σε περίπτωση εξαφανίσεως, το έτερο μέλος μπορεί να συνέλθει σε Γάμο μετά την παρέλευση 4 ετών από της εξαφανίσεως.

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ

Οι προϋποθέσεις τελέσεως Θρησκευτικού Γάμου και τα κωλύματα που ισχύουν σήμερα, βασιζόμενα στους Ιερούς Κανόνες, ρυθμίζονται εν πολλοίς στήν υπ  ἀριθμ. 2320/1982 Συνοδική Εγκύκλιο και σε άλλες που ακολούθησαν. Συνοπτικά σήμερα ισχύουν τα εξής κωλύματα:

 
Ηλικία

Προς σύναψη Γάμου απαιτείται οι μελλόνυμφοι να έχουν συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης η συναίνεση των εις Γάμον συνερχομένων δηλώνεται αυτοπροσώπως και άνευ αιρέσεως ή προθεσμίας.

Στην περίπτωση της ανηλικότητας, τη συναίνεση δίνουν οι ασκούντες την γονική μέριμνα γονείς ή ο έχων την επιμέλεια του ανηλίκου. Η συγκατάθεση υποβάλλεται εγγράφως στην Ιερά Αρχιεπισκοπή  Αθηνών,  η οποία αρμοδίως διαβιβάζει το αίτημα για την έκδοση αδείας Γάμου  ανηλίκου στην Ιερά Σύνοδο, από όπου και εκδίδεται η άδεια. Δεν θα απευθύνεσθε προσωπικώς στο αρμόδιο Γραφείο της Ιεράς Συνόδου, αλλά πάντοτε μέσω του Γραφείου Γάμων της Ι. Αρχιεπισκοπής.  Σε περίπτωση διαφωνίας, την άδεια δίνει το αρμόδιο δικαστήριο με την έκδοση δικαστικής αποφάσης. Ωστόσο, απαγορεύεται ρητώς ο Γάμος σε ηλικίες κάτω των 14 ετών

Θρήσκευμα

Κωλύεται  ο Γάμος χριστιανού μετ΄ αλλοθρήσκου.

Κατ' οικονομία επιτρέπεται η τέλεση Γάμου (μικτός Γάμος) με  ετεροδόξους χριστιανούς, υπό καθορισμένες προϋποθέσεις.

Υφιστάμενος Γάμος

Κωλύεται η σύναψη ετέρου Γάμου πριν να λυθεί αμετάκλητα ή να ακυρωθεί οποιοσδήποτε υφιστάμενος τύπος Γάμου.

Κωλύεται ο τέταρτος Γάμος (προϋπάρξαντος τρίτου εγκύρου).

Συγγένεια εξ αίματος

Κωλύεται ο Γάμος μετά συγγενών εξ αίματος, κατευθείαν μεν γραμμή, απεριορίστως και με τους ανιόντες και με κατιόντες συγγενείς.

Εκ πλαγίου δε, μέχρι και του τετάρτου βαθμού (α΄ξαδέλφια). Τα παιδιά των πρώτων ξαδέλφων παντρεύονται. Επίσης λ.χ. η κόρη του πρώτου ξαδέλφου δύναται να νυμφευθεί με τον πρώτο ξάδελφο του πατέρα της.

Δύο αδέλφια δεν δύνανται να νυμφευθούν δύο άλλα αδέλφια, ούτε ταυτοχρόνως. (ΝΔ  Κανών της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου).

Δύο αδέλφια δύναται να νυμφευθούν δύο πρώτα ξαδέλφια.

Συγγένεια εξ αγχιστείας

Κωλύεται ο Γάμος μετά συγγενών εξ αγχιστείας κατευθείαν μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε, μέχρι και του τρίτου βαθμού.

Έτσι, π.χ. κωλύεται ο Γάμος πατρός και υιού με μητέρα και θυγατέρα (α’ βαθμός κατευθείαν γραμμή αγχιστείας), παππού και εγγονής με μάμμη και εγγονή (β΄  βαθμός).

Συγγένεια επίσης όσον αφορά στα κωλύματα του Γάμου,  υφίσταται και μεταξύ τέκνου γεννημένου χωρίς Γάμο των γονέων του (εξώγαμου) ή των κατιόντων αυτού και του εξ αναγνωρίσεως πατρός του ή των εξ αίματος συγγενών αυτού. Επίσης το μη γνήσιο τέκνο, δηλ. το αναγνωρισθέν, επέχει τάξη γνήσιου απέναντι της μητέρας του και των προς την μητέρα συγγενών.

Εκ του πλαγίου αγχιστεία

Ο πρώην σύζυγος δεν δύναται να συνάψει Γάμο μετά του αδελφού, θείου ή ανηψιού του τέως συζύγου, ούτε με τον ανδράδελφο ή ανδραδελφή (κουνιάδο ή κουνιάδα). Επίσης δεν επιτρέπεται σε δύο αδελφούς ή αδελφές να έλθουν σε Γάμο μετά του αυτού προσώπου αλληλοδιαδόχως. Η ισχύς του εν λόγω κωλύματος αρχίζει μετά την λύση του πρώτου Γάμου, διότι η εξ αγχιστείας συγγένεια  εξακολουθεί υφισταμένη και μετά την λύση του Γάμου.

 
Παρεπομένη η καταχρηστική αγχιστεία

Κωλύεται ο Γάμος συγγενών εξ αίματος, μέχρι και του δευτέρου βαθμού, του ενός των συζύγων μετά συγγενούς εξ αίματος μέχρι και του δευτέρου βαθμού του ετέρου συζύγου. Συνεπώς δεν δύναται να συναφθεί Γάμος μεταξύ γονέως ή παππού, τέκνου ή εγγονού και αδελφού ενός εκάστου των συζύγων μετά των αυτών συγγενών του ετέρου συζύγου, του κωλύματος υφισταμένου και μετά την λύση ή ακύρωση του Γάμου.

 
Υιοθεσία

Κωλύεται ο Γάμος του υιοθετήσαντος ή των κατιόντων αυτού μετά του υιοθετηθέντος. Το κώλυμα υφίσταται και μετά την λύση της υιοθεσίας.

 
Βάπτισμα (πνευματική συγγένεια)

Κωλύεται ο Γάμος του αναδόχου μετά του αναδεκτού, του πατρός ή της μητρός αυτού και τανάπαλιν. Το κώλυμα τούτο αναφέρει ο ΝΓ  (53ος) Κανών της Πενθέκτης εν Τρούλλω Οικουμενικής Συνόδου και η  απαγόρευση συνάψεως Γάμου μεταξύ πνευματικών συγγενών  επεκτείνεται μέχρι και του δευτέρου βαθμού, δηλαδή μέχρι του πατέρα ή της μητέρας του ή της αναδεκτού.

Δεν λογίζονται πνευματικοί αδελφοί κατά το νόημα του κανόνος εκείνοι που έχουν κοινό ανάδοχο.

Κουρά και Χειροτονία

Απαγορεύεται ο Γάμος κεκαρμένου Μοναχού / Μοναχής ή χειροτονημένου Κληρικού.


ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ

Οι περίοδοι της νηστείας, γενικότερα, δεν είναι πρόσφορες για την τέλεση Γάμων, καθώς ο χαρμόσυνος χαρακτήρας του Ιερού Μυστηρίου αυτού δεν συνάδει με το νόημα των ημερών αυτών, ενώ, λόγω του χαρμόσυνου χαρακτήρα του, συνιστάται να τελείται ημέρα Κυριακη.

Ωστόσο αυστηρή απαγόρευση υπάρχει:

 • Την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Μεγάλης Εβδομάδος.
 • Η 5η και 6η Ιανουαρίου, παραμονή και εορτή των Θεοφανείων.
 • Η περίοδος της νηστείας του 15Αυγουστου.
 • Η 28η και 29η Αυγούστου – παραμονή και ανήμερα της εορτής του Τιμίου Προδρόμου.
 • Η 13η και 14η Σεπτεμβρίου – παραμονή και ανήμερα της εορτής της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού –
 • Το διάστημα από 17ης έως 25ης Δεκεμβρίου.

Επίσης καλό είναι να αποφεύγεται η τέλεση Γάμου την παραμονή και ανήμερα της πανηγύρεως του Ιερού Ναού.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Η άδεια Γάμου πρέπει να εκτελεστεί μέσα σε έξι μήνες, διαφορετικά χρειάζεται ανανέωση.
 • Τό άσχετο της συγγενείας των μελλονύμφων, εφόσον αναγράφεται στα Πιστοποιητικά, δεν θα μαρτυρείται στην οικεία θέση του φακέλου. Στις περιπτώσεις όμως κατά τις οποίες οι μελλόνυμφοι κατάγονται από την ίδια Μητροπολιτική Περιφέρεια, αρμόδια για την πιστοποίηση του ασχέτου της συγγενείας τους είναι η Εκκλησιαστική Αρχή του τόπου της καταγωγής  τους. Ο Κληρικός είναι αναρμόδιος γι’ αυτήν την πιστοποίηση.
 • Όπως είναι γνωστό, επειδή τα διάφορα Πιστοποιητικά που εκδίδει ο Κληρικός είναι και δημόσια έγγραφα, γιαυτό επιβάλλεται να είναι καλά συντεταγμένα. Επομένως, απαγορεύεται στο ίδιο έγγραφο η χρήση δυό χρωμάτων μελάνης, δύο ή τριών γραφικών χαρακτήρων, διορθώσεις χωρίς παραπομπή με υπογραφή και σφραγίδα, ιδίως όταν πρόκειται για την διόρθωση της ηλικίας ή του βαθμού Γάμου. Επιπλέον, η έκδοση Ενοριακής Πιστοποιήσεως πρέπει να φέρει τον αριθμό Πρωτοκόλλου και την ημερομηνία και η επισυναπτόμενη σε αυτή Δήλωση του αρ. 8, Ν. 1599/1986 να είναι η πρωτότυπη και δεόντως σφραγισμένη.
 • Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση αδείας Γάμου σε Ενοριακό Ιερό Ναό, αλλά μεταβιβάζεται το Πιστοποιητικό Αγαμίας της μελλονύμφου με την ένδειξη με κόκκινο μελάνι «εκ μεταβιβάσεως» με την ανάλογη καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεων για τις οποίες θα δίδεται απόδειξη από το μπλοκ εισπράξεων των ιεροτελεστιών του Ναού, στον Ενοριακό Ιερό Ναό όπου θα τελεσθεί το μυστήριο του Γάμου για την έκδοση της αδείας.
 • Τις Άδειες Γάμων οι οποίοι τελούνται στα διάφορα Ι. Παρεκκλήσια, τις εκδίδει Εφημέριος Ενοριακού Ναού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, με την ανάλογη καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεων για τις οποίες θα δίδεται απόδειξη από το μπλοκ εισπράξεων των ιεροτελεστιών του Ναού και τις μεταβιβάζει στο Ιερό Παρεκκλήσιο. Το αυτό ισχύει και για το Μετόχι του Παναγίου Τάφου.
 • Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα Ι. Παρεκκλήσια εξυπηρετούνται από Εφημερίους του Ενοριακού Ναού της Περιφερείας στην οποία ευρίσκεται το Ι. Παρεκκλήσιο, οι Άδειες Γάμων θα εκδίδονται από τον Εφημέριο του Ενοριακού Ι. Ναού και οι Γάμοι θα καταχωρούνται στο βιβλίο Γάμων του Ι. Ναού.
 • Την Άδεια Γάμου θα προσκομίζει στην Ιερά Αρχιεπισκοπή μόνον ο ενδιαφερόμενος ή οι οικείοι του. Ρητά απαγορεύεται από τους Εφημέριους ή το προσωπικό του Ναού η προσκόμιση στο Γραφείο Γάμων των δικαιολογητικών.
 • Η μη έγκαιρη καταχώρηση στα βιβλία της Ι. Αρχιεπισκοπής των τελεσθέντων Γάμων, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην έκδοση Πιστοποιητικών και Διαζευκτηρίων. Γι’ αυτό οι Εφημέριοι παρακαλούνται εντός σαράντα (40) ημερών από την τέλεση του Ι. Μυστηρίου να καταχωρούν αυτό στα βιβλία της καθ’ ημάς Ι. Αρχιεπισκοπής.
 • Ο Εφημέριος οφείλει να προτρέψει το ζεύγος για την έγκαιρη (εντός 40 ημερών) δήλωση του Γάμου στο Ληξιαρχείο, προς αποφυγή προστίμου.
 • Αυτονόητο τυγχάνει ότι όλα τα έγγραφα πρέπει να συντάσσονται με την δέουσα προσοχή και επιμέλεια και να μην τα χαρακτηρίζει η προχειρότητα. Δεν πρέπει να εκφεύγει της προσοχής ότι ο Εφημέριος είναι υπεύθυνος απέναντι στο Νόμο για οτιδήποτε έκνομο ήθελε συμβεί, τόσο κατά την έκδοση της Αδείας Γάμου, όσο και για τα διάφορα Πιστοποιητικά Αγαμίας.
 • Απαγορεύεται η ιερολογία του Αρραβώνα ξεχωριστά από το Ιερό Μυστήριο του Γάμου.
 • Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος (Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 325/2850/19.01.2007) αποφάσισε την πλήρη απαγόρευση της τέλεσης των Ιερών Μυστηρίων σε χώρους αλλοτρίους των Ιερών Ναών, οι οποίοι είναι το κέντρο της Ορθοδόξου Λατρείας, αφού τα Ιερά Μυστήρια δεν είναι κοσμικές τελετές αλλά γεγονότα εκκλησιαστικά, γεγονότα που έχουν άμεση σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού 8/1979 «Περί Ι. Ναών και Ενοριών», απαγορεύεται η τέλεσή τους σε Ιδιωτικά Ιερά Παρεκκλήσια.

Προσοχή!

Ιερά Μυστήρια που έχουν τελεσθεί από μη κανονικό Κληρικό (π.χ. Παλαιοημερολογίτη, Σχισματικό, της Εκκλησίας της FYROM κλπ.) θεωρούνται ανυπόστατα.


Επικοινωνία

Οι Ενορίες και τα Ιδρύματα της Ι.Α.Α. μπορούν να αποστέλλουν τις Ανακοινώσεις τους στην διεύθυνση: 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Ακούστε Ζωντανά

Ραδιοφωνικός Σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος

Κοινωνικά Δίκτυα

© Copyright - Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών - developed by S.R.C.